Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Archív

Archív dokumentov

Kompletné znenie Výzvy s prílohami

Usmernenie č. 04

Príloha č. 6ACD Zmluva-editovateľné

Príloha č. 6B Zmluva-editovateľné

Štatút komisie (nový)

Usmernenie pre zachovanie publicity projektu

Usmernenie č. 3

Usmernenie č. 2

Dodatok č. 1

Usmernenie č. 1

Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre Právnické osoby - podnikateľské subjekty bez majetkovej spoluúčasti subjektov verejnej správy verzia 01 Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre Fyzicke osoby -podnikatelia Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre Obce a vyššie územné celky (VÚC) Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre Podnikateľské subjekty s majetkovou účasťou obce alebo VÚC Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre Fyzické osoby – nepodnikatelia Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre Fyzické osoby – nepodnikatelia s povinnosťou registrácie na DÚ Podmienky poskytnutia dotácie pre Fyzické osoby – podnikatelia Podmienky poskytnutia dotácie pre Fyzické osoby – nepodnikatelia Podmienky poskytnutia dotácie pre Obce, vyššie územné celky (VÚC) a nimi zriadené organizácie verzia 01 Podmienky poskytnutia dotácie pre Právnické osoby – podnikateľské subjekty Miesto a spôsob podania žiadostí o poskytnutie dotácie verzia 01 Proces administratívneho overenia žiadosti zo strany vykonávateľa (SIEA) verzia 02 Podmienky poskytnutia dotácie vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie pre pravnicke osoby, fyzické osoby - podnikateľov, obce VÚC a nimi zriadené organizácie verzia 01 Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie pre fyzické osoby - nepodnikateľov verzia 01