Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

O dotáciách

Archív dokumentov
Archív tlačových správ a oznamov
Archív schválených žiadostí
Archív neschválených žiadostí

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 71/2013 Z. z.“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových a plug-in hybridných elektrických vozidiel č. 23140/2019-4210-64696 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2019.

V prípade, ak projekt podľa tejto výzvy naplní definičné znaky pomoci de minimis, je dotácia poskytovaná na základe Schémy na podporu používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá DM − 13/2019.

Poskytovateľ pomoci:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Vykonávateľ schémy:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Bajkalská 27
827 99 Bratislava


Ako vyzerá proces zíkania dotácie?

Najčastejšie budete v kontakte s vykonávateľom schémy – Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), ktorá vás bude sprevádzať od registrácie vašej žiadosti až po ukončenie jej administratívneho overenia.

Ďalej bude vaša žiadosť postúpená na jej finálne posúdenie komisii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Systém poskytovania dotácií je postavený na elektronickej registrácii. Každý registrovaný žiadateľ dostane potvrdzujúci email, kde bude mať potvrdený dátum, čas, kód žiadosti a rezervovanú dotáciu, ktorá mu je garantovaná až do ukončenia posudzovania jeho žiadosti.  T.j. do zverejnia rozhodnutia komisie o jeho žiadosti na www.chcemelektromobil.sk, v sekcii: archív schválených žiadostí /  archív neschválených žiadostí.

Kto môže získať dotáciu?

1) Podnikatelia:
  • Právnické osoby – podnikateľské subjekty bez majetkovej spoluúčasti verejnej správy
  • Fyzické osoby – podnikatelia
2) Verejná správa:
  • Obce, vyššie územné celky (VÚC)
  • Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC
  • Podnikateľské subjekty s čiastočnou majetkovou účasťou obcí, alebo VÚC
3) Fyzické osoby – nepodnikatelia:
  • Fyzické osoby – nepodnikatelia (fyzické osoby, ktoré nepodnikajú a ani nemajú povinnosť samostatne sa registrovať na daňovom úrade)
  • Fyzické osoby – nepodnikatelia s povinnosťou registrácie na daňovom úrade

Na aký nový elektromobil môžete získať dotáciu?

Dotáciu môžete využiť na nové batériové elektrické vozidlo a plug-in hybridné vozidlo. Nové vozidlo, s pohonom na alternatívne palivá je vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii, časť II, nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla a nebolo prihlásené do evidencie vozidiel.

Čo sú alternatívne palivá?

Alternatívne palivá sú palivá alebo zdroje energie, ktoré slúžia, aspoň čiastočne, ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu, a ktoré majú potenciál prispievať k eliminácii emisií uhlíka a vylepšujú environmentálne charakteristiky odvetvia dopravy.

Kategórie elektromobilov, na ktoré si môžete uplatniť dotáciu:

Vozidlá kategórie M1: motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča.
Vozidlá kategórie N1: motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg.

Typ vozidla Dotácia
Batériové elektrické vozidlo M1 8 000 €
Plug-in hybridné vozidlo M1 5 000 €
Batériové elektrické vozidlo N1 8 000 €
Plug-in hybridné vozidlo N1 5 000 €