Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Obce a vyššie územné celky

Na tomto mieste predkladajú žiadosti samotné obce, alebo VÚC. Títo žiadatelia sú oprávnení získať dotáciu na jedno konkrétne vozidlo, podľa jeho špecifikácie v podanej žiadosti. Na batériové elektrické vozidlo je možné získať dotáciu vo výške 8 000 eur a na plug-in hybridné vozidlo je možné získať dotáciu vo výške 5 000 eur. Pri určovaní celkovej intenzity pomoci sa pri týchto žiadateľoch zohľadňuje cena vozidla vrátane DPH. Predložením žiadosti a konaním o žiadosti môže tento typ žiadateľa poveriť splnomocnenú osobu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel

Podskupina žiadateľov: Obce a vyššie územné celky (VÚC)

Kód výzvy: 23140/2019-4210-64696
Typ výzvy: otvorená

Dátum zverejnenia výzvy: 18.11.2019

Elektronická registrácia žiadateľov a vytváranie rezervácií finančných zdrojov: od 11.12.2019, v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00 na www.chcemelektromobil.sk

Oficiálne, riadne predkladanie skompletizovaných žiadostí: od 17.12.2019

Hraničný a konečný termín možného predloženia žiadosti o preplatenie dotácie: do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie

Maximálna výška poskytnutej dotácie (pri súčasnom dodržaní ostatných ustanovení výzvy): 5 000 eur alebo 8 000 eur - v závislosti od technickej špecifikácie vozidla

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Vážení žiadatelia,
Z technických dôvodov bude registrácia spustená 16.12.2019 o 12:00.
 

REGISTROVAŤ SA TERAZ

Registrácia môže byť - v zmysle bodu 5.4 výzvy - dočasne neprístupná aj z dôvodu zarezervovania všetkých, aktuálne disponibilných finančných zdrojov.

Plné znenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel je k dispozícii na stiahnutie TU

Dokumenty a povinné formuláre súvisiace s procesom prípravy a riadneho podania Žiadosti :

Príloha č. 1.3 Výzvy: Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre obce a vyššie územné celky (VÚC) na stiahnutie TU

Príloha č. 2 C Výzvy: Podmienky poskytnutia dotácie pre obce a vyššie územné celky (VÚC) na stiahnutie TU

Príloha č. 3 Výzvy: Miesto a spôsob podania žiadostí o poskytnutie dotácie na stiahnutie TU

Príloha č. 4 Výzvy: Proces administratívneho overenia žiadosti zo strany vykonávateľa (SIEA) na stiahnutie TU

Príloha č. 5 Výzvy: Podmienky poskytnutia dotácie vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie na stiahnutie TU

Príloha č. 6 Výzvy: Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, obce VÚC a nimi zriadené organizácie na stiahnutie TU

Príloha č. 7 Výzvy: Schéma na podporu používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis), DM – 13/2019 na stiahnutie TU

Príloha č. 8 Výzvy: Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na stiahnutie TU