Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

(platné pre : www.chcemelektromobil.sk)
(v ďalšom ako : „Podmienky“) 

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.chcemelektromobil.sk (ďalej ako „Stránka“). (Osoby používajúce Stránku ďalej v texte ako „Užívateľ“ alebo „Užívatelia“).
  2. Stránka je špecializovanou webstránkou, slúžiacou pre potreby administrácie Výzvy na predkladanie žiadostí poskytnutie dotácie na nákup batériových a plug-in hybridných elektrických vozidiel č. 23140/2019-4210-64696.
  3. Prevádzkovateľom Stránky je Slovenská inovačná a energetická agentúra so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava. IČO: 00002801, e-mail: webmaster@siea.gov.sk. Technickú podporu prevádzky Stránky a správu obsahu Stránky zabezpečuje: Online42, s. r. o., Úprkova 14, 811 04 Bratislava. Kontakt: 0905403730, e-mail: robert.mraz@online42.sk. 
  4. Prístup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie obsahu stránky, prípadne iné používanie, ktoré Prevádzkovateľ povoľuje v zmysle týchto Podmienok Užívateľovi, je bezplatné, ak tieto Podmienky neustanovujú inak.
  5. Používaním Stránky (vstup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie obsahu Stránky, on-line registrácia prostredníctvom Stránky, vrátane poskytovania požadovaných údajov, sťahovanie povoleného obsahu Stránky a pod.) Užívateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  6. V prípade, ak Užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok, je povinný Stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá.
  7. Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľovi právo na používanie Stránky. Prevádzkovateľ je na základe predchádzajúceho porušenia Podmienok Užívateľom oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že:
   a)rozsah používania Stránky bude určitému Užívateľovi obmedzený,
   b)používanie Stránky bude určitému Užívateľovi zakázané.
  8. Informácie, pokyny a údaje zverejňované na Stránke môžu mať povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom a môžu byť právne záväzné. Takými sú najmä, nie však výlučne, samotné Podmienky a na Stránke zverejnené oficiálne Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci, podpory, alebo dotácie, vrátane ich príloh. 
  9. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, po ukončení obdobia administrácie Výzvy na predkladanie žiadostí poskytnutie dotácie na nákup batériových a plug-in hybridných elektrických vozidiel č. 23140/2019-4210-64696, Stránku čiastočne alebo úplne zrušiť.
 2. Autorské práva a duševné vlastníctvo

  1. Obsah Stránky, dizajn Stránky, grafické vyobrazenie, obrázky, zvukové a obrazovo-zvukové  záznamy ako aj texty uvedené na Stránke sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora/-ov a podliehajú ochrane v zmysle príslušných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon").
  2. Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa výsledkov tvorivej duševnej činnosti uvedených v bode 2.1. týchto Podmienok je Prevádzkovateľ.
  3. Užívateľ je oprávnený zo Stránky bezodplatne sťahovať a ďalej používať len texty, formuláre, dokumenty a grafické prvky výslovne na to určené a technicky prispôsobené („na stiahnutie“) a to výlučne spôsobom a za dodržania podmienok, uvedených na príslušnom mieste Stránky. 
  4. Nad rámec bodu 2.3. je Užívateľ oprávnený len k Použitiu textu uvedeného na stránke za nasledovných podmienok: Akékoľvek použitie textu (resp. jeho časti) uvedeného na Stránke je možné výlučne na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa. V prípade udelenia súhlasu však text nesmie byť použitý spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami a príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým Autorským zákonom, rovnako nesmie byť ani z časti použitý na komerčné účely a predaj a nesmie byť žiadnym spôsobom zo strany užívateľa upravovaný.
  5. V prípade použitia textu alebo časti textu po predchádzajúcom výslovnom písomnom súhlase Prevádzkovateľa v zmysle 2.4. je Užívateľ vždy povinný uviesť zdroj, minimálne v tvare: Zdroj: SIEA a pripojiť aktívny link na konkrétny článok na stránke www.chcemelektromobil.sk. Pri obsahu zverejnenom v súvislosti s implementáciou výzvy je Užívateľ povinný uviesť aj doplňujúcu textovú informáciu: „Materiál vznikol v rámci administrácie Výzvy na predkladanie žiadostí poskytnutie dotácie na nákup batériových a plug-in hybridných elektrických vozidiel č. 23140/2019-4210-64696, ktorý je financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2019“. 
  6. V prípade záujmu o preberanie väčšieho rozsahu textu, článkov alebo brožúr a letákov, alebo iných diel ako textu (napr. grafické vyobrazenie, obrázky, fotografie, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy), ktoré sú na Stránke zverejnené bez priamej technickej možnosti ich bezodplatného stiahnutia, je vždy nutné kontaktovať Prevádzkovateľa na emailový kontakt: chcemelektromobil@siea.gov.sk prípadne elektromobil@siea.gov.sk.
  7. Porušenie práv priemyselného vlastníctva alebo duševného vlastníctva zakladá zodpovednosť a môže byť postihnuté v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 3. Obsah Stránky

  1. Za obsah informácií prvotne publikovaných na Stránke nesie Prevádzkovateľ zodpovednosť len v miere, ktorá mu vyplýva z jeho príslušných zmluvných záväzkov a/alebo z príslušných legislatívnych noriem. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby všetky informácie uverejňované na Stránke boli správne a aktuálne momentom ich uvedenia na Stránku.
  2. Obsah Stránky, ktorý bol získaný prevzatím z iných zdrojov, bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránky.
  4. Obsah Stránky je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, prípadne stanoviská uverejnené na Stránke musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránke.
 4. Zodpovednosť

  1. Stránka môže obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. V prípade ich výskytu má Užívateľ, vo vlastnom záujme, možnosť kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mail: chcemelektromobil@siea.gov.sk  prípadne elektromobil@siea.gov.sk  požiadať o nápravu.
  2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránky.
  3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia k Stránke zo strany Užívateľa.
  4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránky zo strany Užívateľa.
  5. Akékoľvek rozhodnutie užívateľa založené na informáciách uvedených na Stránke patrí do výlučnej zodpovednosti užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody užívateľa vzniknuté v súvislosti s jeho prístupom na Stránku, alebo v súvislosti s nesprávnym výkladom, alebo použitím informácií zverejnených na Stránke.
  6. Stránka obsahuje hypertextové prepojenia na ďalšie internetové stránky prevádzkovateľa, alebo na internetové stránky tretích strán, ktoré považuje Prevádzkovateľ za dôveryhodné.  Prevádzkovateľ však nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov a internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú hypertextové prepojenia zo Stránky.
 5. Povinnosti Užívateľa Stránky

  1. Užívateľ nesmie:
   a)zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku,
   b)zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku,
   c)bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa vytvárať hypertextové prepojenia (link) obsahujúce odkazy na Stránku s výnimkou prípadu podľa bodu 2.3. a/alebo 2.5. týchto Podmienok.
  2. Užívateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho identifikačných údajov používaných za účelom odberu správ noviniek zo Stránky. Za akékoľvek zneužitie osobných údajov za účelom odberu noviniek zo strany neoprávnených osôb zodpovedá výlučne užívateľ.
  3. Užívateľ zodpovedá za ochranu a používanie svojho jedinečného kódu, ktorý mu bol vygenerovaný prostredníctvom Stránky v súvislosti s vykonaním jeho on-line registrácie prostredníctvom Stránky a je povinný riadiť sa pokynmi k používaniu tohto svojho jedinečného kódu, zverejnenými na príslušných miestach Stránky a/alebo v príslušných dokumentoch, zverejnených na Stránke.
 6. Zásady spracovania osobných údajov

  Ochrana osobných údajov je - v rámci implementácie NP ZIVSE, ktorého súčasťou je aj prevádzka Stránky - v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke SIEA v časti "O SIEA" - Ochrana osobných údajov (použite hypertext na web https://www.siea.sk/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/).

 7. Používanie súborov Cookies

  1. Súbory cookie 
   S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
  2. Čo sú súbory cookie?
   Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
  3. Ako používame súbory cookie?
   Webstránky www.chcemelektromobil.sk používajú Cookies pre zabezpečenie správneho fungovania webových stránok (Dôležité súbory Cookies, nie je možné ich vymazať), pre zaznamenávanie návštev a aktivity v službe Google Analytics (Cookies tretej strany, spravované cez samostatné okno dostupné nižšie) a pre poskytnutie rozšírenej funkcionality bočného menu službou AddToAny.com (Cookies tretej strany, spravované cez samostatné okno). Tieto cookies o vás nezbierajú žiadne informácie, ktoré by bolo možné využiť na identifikáciu používateľa. Služba Google Analytics aj AddToAny sú nastavené tak, aby automaticky anonymizovali IP Adresu – identifikátor návštevníka Podrobnejšie informácie o nastavení služby Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2763052 a https://privacy.google.com/businesses/compliance/, podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov AddToAny: https://www.addtoany.com/privacy (len anglicky). Nižšie nájdete prehľad súborov cookie, ktoré stránka siea.sk môže používať.
   Dôležité súbory cookies
   Názov cookies Účel Kategória Platnosť
   _moove_gdpr_popup Tento súbor cookie definuje, či používatelia schválili súbory cookie a skryli vyskakovacie okno cookie CMS WordPress 3 mesiace
   _uvc Tento súbor cookie je spojený so službou AddToAny.com, pomocou ktorej je možné realizvať zdielanie obsahu na sociálne siete resp. aplikácie tretích strán, cookies zbiera informácie o počte kliknutí na jednotlivé dostupné ikony. CMS WordPress 6 mesiacov
   PHPSeSSID štandardné cookies CMS WordPress pre zaznamenanie session daného používateľa a jeho pohyb na stránke CMS WordPress 6 mesiacov
   Cookies tretej strany
   Názov cookies Účel Kategória Platnosť
   _gat_gtag_UA_16196630_1 Tento súbor Cookie ukladá typ odporúčania, ktorý používate na návštevu tejto webovej stránky, či už priamym spôsobom, cez odkaz, vyhľadávanie webovej stránky alebo kampaň ako je inzercia alebo e-mailový odkaz. Používa sa na výpočet prenosu údajov vyhľadávania, reklamné kampane a navigáciu na stránke na tejto webovej lokalite. Súbor Cookie sa aktualizuje pri každom zobrazení tejto stránky na tejto lokalite. Google Analytics 6 mesiacov
   _gid Tento súbor cookie sa zvyčajne uloží do prehliadača po Vašej prvej návšteve tejto webovej stránky z daného prehliadača. Ak ste súbor Cookie odstránili a cez prehliadač následne navštívite túto webovú stránku, uloží sa nový súbor Cookie. Tento súbor cookie sa používa na zistenie počtu unikátnych návštevníkov webovej stránky a aktualizuje sa pri zobrazení každej stránky. Tento súbor Cookie sa okrem toho uloží s unikátnym identifikátorom, ktorý služba Google Analytics používa na zaistenie platnosti a prístupnosti súboru Cookie ako zabezpečovacieho opatrenia navyše. Google Analytics 2 roky
   _ga Služba Google Analytics generuje tento súbor cookie na rozlíšenie používateľov. Google Analytics 2 roky
  4. Ako kontrolovať súbory cookie?
   Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
  5. Ako odmietnuť používanie súborov cookie
   Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Webová stránka siea.sk automaticky ukladá Cookies potrebné pre svoj chod (Dôležité súbory Cookies) a na súhlas s používaním všetkých Cookies vyzve už pri prvej návšteve webovej stránky v samostatnom paneli v spodnej časti obrazovky.
  6. Ako zmeniť nastavenie cookie na stránke.
  7. Pre vyvolanie okna na nastavenie súborov cookie použite odkaz nižšie.
   https://www.chcemelektromobil.sk/cookies
 8. Technické ustanovenia

  1. Stránka ako taká je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Niektoré informácie na Stránke sú publikované v podobe dokumentov vo formáte PDF z dôvodov, že buď obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je možné zdarma stiahnuť zo stránky spoločnosti Adobe. V niektorých prípadoch (hlavne ak je vyžadovaná publikácia editovateľného dokumentu) je dokument zverejnený vo formáte RTF. Tieto dokumenty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editorov.
 9. Záverečné ustanovenia

  1. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, sa riadia znením podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.
  2. Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva. Užívateľ je pri používaní Stránky povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky.
  3. Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporov budú súdy postupovať podľa slovenských právnych predpisov.
  4. Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ. Podmienky sú účinné odo dňa ich zverejnenia na Stránke.
  5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné a neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Podmienok.