Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Právnické osoby -
podnikateľské subjekty

Patria sem právnické osoby v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré spĺňajú definíciu mikropodniku, malého a stredného podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení, ako aj veľké podniky, ktoré nespadajú pod túto definíciu, a zároveň platí, že nemajú žiadnu majetkovú spoluúčasť verejnej správy

Môže ísť o právnické osoby:

a) zapísané v obchodnom registri ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka – písm. a) )

b) podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka – písm. b) )

c) podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka – písm. c) )

Napríklad:

Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, ale aj rôzne typy združení vykonávajúcich registrovanú podnikateľskú činnosť či neziskové organizácie vykonávajúce aj registrovanú podnikateľskú činnosť. Základom je registrácia subjektu v obchodnom alebo živnostenskom registri, alebo licencia na výkon regulovaného povolania, vydaná príslušnou profesnou komorou zriadenou zo zákona.

REGISTRÁCIA A DOKUMENTY

Fyzické osoby -
podnikatelia

Patria sem fyzické osoby v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré spĺňajú definíciu mikropodniku, malého a stredného podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení, ako aj definíciu veľkého podniku.

Môže ísť o fyzické osoby:

a) zapísané v obchodnom registri ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka – písm. a) )

b) podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka – písm. b) )

c) podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka – písm. c) )

d) vykonávajúce poľnohospodársku výrobu, zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu

Napríklad:

Živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), vykonávajúce výkon regulovaných povolaní na základe poskytnutej licencie, s povinnosťou registrácie na Štatistickom úrade (tie, ktoré majú pridelené IČO), fyzické osoby – poľnohospodári, registrovaní na príslušnom úrade a pod.

REGISTRÁCIA A DOKUMENTY