Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC

Na tomto mieste predkladajú žiadosti rozpočtové, alebo príspevkové organizácie zriadené obcami, alebo VÚC. Títo žiadatelia sú oprávnení získať dotáciu na jedno konkrétne vozidlo, podľa jeho špecifikácie v podanej žiadosti. Na batériové elektrické vozidlo je možné získať dotáciu vo výške 8 000 eur a na plug-in hybridné vozidlo je možné získať dotáciu vo výške 5 000 eur. Pri určovaní celkovej intenzity pomoci sa pri týchto žiadateľoch zohľadňuje či sú alebo nie sú registrovanými platcami DPH. Predložením žiadosti a konaním o žiadosti môže tento typ žiadateľa poveriť splnomocnenú osobu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel

Podskupina žiadateľov: Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC

Kód výzvy: 23140/2019-4210-64696
Typ výzvy: otvorená

Dátum zverejnenia výzvy: 18.11.2019

Elektronická registrácia žiadateľov a vytváranie rezervácií finančných zdrojov: od 11.12.2019, v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00 na www.chcemelektromobil.sk

Oficiálne, riadne predkladanie skompletizovaných žiadostí: od 17.12.2019

Hraničný a konečný termín možného predloženia žiadosti o preplatenie dotácie: do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie

Maximálna výška poskytnutej dotácie (pri súčasnom dodržaní ostatných ustanovení výzvy): 5 000 eur alebo 8 000 eur - v závislosti od technickej špecifikácie vozidla

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Vážení žiadatelia,
Z technických dôvodov bude registrácia spustená 16.12.2019 o 12:00.
 

REGISTROVAŤ SA TERAZ

Registrácia môže byť - v zmysle bodu 5.4 výzvy - dočasne neprístupná aj z dôvodu zarezervovania všetkých, aktuálne disponibilných finančných zdrojov.

Plné znenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel je k dispozícii na stiahnutie TU

Dokumenty a povinné formuláre súvisiace s procesom prípravy a riadneho podania Žiadosti:

Príloha č. 1.4 Výzvy: Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC na stiahnutie TU

Príloha č. 2 C Výzvy : Podmienky poskytnutia dotácie pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC na stiahnutie TU

Príloha č. 3 Výzvy: Miesto a spôsob podania žiadostí o poskytnutie dotácie na stiahnutie TU

Príloha č. 4 Výzvy: Proces administratívneho overenia žiadosti zo strany vykonávateľa (SIEA) na stiahnutie TU

Príloha č. 5 Výzvy: Podmienky poskytnutia dotácie vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie na stiahnutie TU

Príloha č. 6 Výzvy: Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, obce VÚC a nimi zriadené organizácie na stiahnutie TU

Príloha č. 7 Výzvy: Schéma na podporu používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis), DM – 13/2019 na stiahnutie TU

Príloha č. 8 Výzvy: Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na stiahnutie TU