Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Obce a vyššie územné celky (VÚC)

Patria sem nasledujúce subjekty územnej samosprávy:

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Vyšší územný celok (VÚC) je samosprávny kraj. Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Rovnako je oprávnený, za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodáriť s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

REGISTRÁCIA A DOKUMENTY

Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC

Patria sem organizácie, ktoré obce alebo VÚC zriaďujú za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z osobitných zákonov, ako rozpočtové a/alebo príspevkové organizácie.

Rozpočtová organizácia obce je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí obec ako zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Príspevková organizácia obce je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené obcou ako zriaďovateľom v rámci jej rozpočtu.

Oba typy organizácií vykonávajú samostatnú hospodársku činnosť, avšak nie sú podnikateľskými subjektami v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

REGISTRÁCIA A DOKUMENTY

Podnikateľské subjekty s majetkovou účasťou obce alebo VÚC

Obciam i takzvaným VUC-kám je v zmysle príslušnej legislatívy vyhradené právo zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať svojich zástupcov do štatutárnych a kontrolných orgánov takto založených právnických osôb ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce alebo VÚC v právnickej osobe.

V zmysle uvedeného sem patria všetky typy právnických osôb podnikajúcich v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, v ktorých akékoľvek % majetkovej účasti tvorí vklad jednej obce a/alebo VÚC, alebo viacerých obcí a/alebo VÚC.

Môže teda ísť o akúkoľvek podnikateľskú právnu formu zriadenú za účelom podnikania podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, pri ktorej však musí byť zachované pravidlo, že príslušná právnická osoba je čiastočne alebo celkom vlastnená buď obcou/obcami a/alebo VÚC, a zostávajúca časť majetkových práv prináleží subjektom, ktoré nie sú subjektami verejnej správy.

REGISTRÁCIA A DOKUMENTY