Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

SIEA - Slovenská inovacná a energetická agentúra

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo výzvu, ktorej hlavným cieľom je motivovať ľudí k nákupu ekologických vozidiel s alternatívnym pohonom, vďaka ktorým sa znižuje množstvo vypustených znečisťujúcich látok. Čerpanie prostriedkov z tejto výzvy sa týka výhradne vozidiel na čisto elektrický pohon (BEV), alebo tzv. plug-in hybridov (PHEV) – teda hybridných vozidiel dobíjateľných z externého zdroja elektrickej energie. Dotáciu na ekologické vozidlá si môžu uplatniť podnikatelia, subjekty verejnej správy, ale aj fyzické osoby - nepodnikatelia.

 • DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
  SIEA osloví v najbližších dňoch žiadateľov zo zásobníka. Budú oslovení žiadatelia s referenčným číslom žiadosti od 795 po 819. Sledujte emaily.
 • AKTUÁLNA INFORMÁCIA:
  Dňa 30. 9. 2020 bolo na webovom sídle MH SR zverejnené Usmernenie č. 04, s účinnosťou od 22. 9. 2020. Link na usmernenie: https://www.mhsr.sk/uploads/files/Uh129TvY.pdf
 • DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
  SIEA od 30. 9. 2020 oslovuje žiadateľov zo zásobníka. Budú oslovení žiadatelia s referenčným číslom žiadosti od 756 po 794. Sledujte e-maily.
 • DÔLEŽITÁ ZMENA K USMERNENIU Č. 4.:
  Usmernenie č. 4 sa týka úpravy podmienok žiadateľov zo zásobníka, prílohy 3, bodu 5.8.1. Lehota na predloženie žiadosti (pôvodne 40 pracovných dní).
  Žiadateľ predkladá žiadosť vykonávateľovi (SIEA) do 10 pracovných dní od doručenia e-mailu s Výzvou na riadne, oficiálne podanie skompletizovanej žiadosti (Príloha č. 3 Miesto a spôsob podania žiadostí o poskytnutie dotácie, bod 5.8.1 Lehota na predloženie žiadosti).
 • DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
  SIEA od 1. júna 2020 oslovuje žiadateľov zo zásobníka. Budú oslovení žiadatelia s referenčným číslom žiadosti od 669 po 755. Sledujte e-maily.
 • UPOZORNENIE:
  Všetky finančné prostriedky alokované na túto výzvu sú zarezervované. Ďalší záujemcovia o dotáciu sú, v zmysle výzvy, zaraďovaní do zásobníka žiadateľov.
 • 30.6.2020 - Tlačová správa - Program na kúpu elektromobilov pokračuje, 55 žiadateľov už má vyplatenú dotáciu
   
 • 16.12.2019 - Tlačová správa - O dotáciu na elektromobily bol enormný záujem, vyčlenená suma sa minula do 4 minút
   
 • OZNAM: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, poskytovateľ v zmysle Schémy na podporu používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) DM − 13/2019, ktorej vykonávateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra, vydáva dňom 13.12.2019 USMERNENIE č.02 k Zmene Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel (kód výzvy : 23140/2019-4210-64696), vrátane jej príloh.
  Celé znenie Usmernenia č. 02
 • Dobrý deň,
  pre technické zlyhanie dodávateľa IT systému prihlasovania sa registrácia žiadateľov o dotáciu na elektromobily zopakuje odznova. Pochybenie riadne vysúťaženej spoločnosti spôsobilo, že veľká väčšina záujemcov nemala možnosť riadnej registrácie. Túto okolnosť nemohli nijako predvídať alebo ovplyvniť ani ministerstvo ako vyhlasovateľ výzvy, ani agentúra SIEA ako jej vykonávateľ. Za vzniknutú situáciu sa však ospravedlňujú. Opakovaná registrácia bude spustená v pondelok 16. 12. 2019 o 12.00. Rezort hospodárstva sa z dôvodu enormného záujmu o dotácie rozhodol vyčleniť na podporu nákupu elektromobilov ďalší milión, teda celkovo šesť miliónov eur. Naďalej platí, že na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridu to bude 5-tisíc eur. Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.
  Čítať viac
   
 • OZNAM: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, poskytovateľ v zmysle Schémy na podporu používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) DM − 13/2019, ktorej vykonávateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra, vydáva dňom 10.12.2019 USMERNENIE č.01 k Zmene Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel (kód výzvy : 23140/2019-4210-64696), vrátane jej príloh.
  Celé znenie Usmernenia č.01

Dôležité upozornenia súvisiace so spustením on-line registrácií žiadateľov o dotácie:

 • Upozorňujeme všetkých záujemcov o poskytnutie dotácie, že bez vopred vykonanej on-line registrácie a rezervácie zdrojov a pridelenia jedinečného KÓDU žiadateľa, nie je možné riadne a oficiálne predložiť Žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel. Na žiadosti, ktoré nebudú predložené v súlade v súlade s Prílohou č. 3 Výzvy („Miesto a spôsob podania žiadostí o poskytnutie dotácie“) a nebudú obsahovať jedinečný kód, vygenerovaný systémom v rámci vykonanej on-line registrácie, sa bude prihliadať ako na nepodané.
 • Upozorňujeme všetkých žiadateľov, že do všetkých políčok, do ktorých sa zadáva predpokladaná obstarávacia cena vozidla, sú všetci žiadatelia – bez rozdielu – povinný uvádzať predpokladanú obstarávaciu cenu vozidla VRÁTANE DPH. Žiadatelia, ktorí sú platcami DPH sú povinní uviesť svoje IČ DPH v príslušnom políčku určenom na vpísanie IČ DPH. Neprekročenie maximálnej obstarávacej ceny stanovenej v bode 4.3 výzvy ( t.j. 41 666,67 EUR bez DPH, resp.50 000 EUR s DPH ) sa v ďalšom procese sleduje v rámci administrácie žiadostí. Intenzita pomoci je následne vypočítavaná pri platcoch DPH: zo základu obstarávacej ceny vozidla bez DPH a pri neplatcoch DPH: zo základu obstarávacej ceny vozidla vrátane DPH.
 • Upozorňujeme žiadateľov typu Právnické osoby – podnikateľské subjekty bez majetkovej spoluúčasti subjektov verejnej správy, že je vhodné, aby mali pripravené všetky požadované údaje, ku každému jednému vozidlu, ešte pred zahájením svojej on-line registrácie – t.j. pred začiatkom zadávania údajov do príslušného on-line formulára. Rozsah údajov, ktorý bude potrebné poskytnúť za každé jedno vozidlo samostatne je:
  a) Výber kategórie, typu vozidla (M1 alebo N1)
  b) Výber z možných technických špecifikácií (BEV alebo PHEV)
  c) Predpokladaná nadobúdacia cena vozidla (odporúča sa dodržať pravidlo, že uvádzaná predpokladaná obstarávacia cena vozidla zvýšená o cca 5% nepresiahne maximálnu povolenú obstarávaciu cenu vozidla v zmysle bodu 4.3 Výzvy )*
 • Upozorňujeme všetkých žiadateľov, že s ohľadom na vysoký záujem o on-line registrácie sa môžu – najmä v počiatočnom období vykonávania on-line registrácií – stretnúť s nasledujúcimi situáciami súvisiacimi s doručovaním notifikačných (tzv.“odpovedných“) e-mailov:
  a) Dlhá doba za ktorú je notifikačný e-mail s vygenerovaným jedinečným kódom žiadateľa doručený na e-mail adresu žiadateľa uvedenú v on-line formulári. Toto môže byť spôsobené buď vysokým počtom aktuálne sa registrujúcich žiadateľov, pričom táto odpovedná doba NEMÁ vplyv na samotné vytvorenie registračného kódu a príslušnej rezervácie zdrojov, alebo používaním netypickej e-mailovej adresy. V oboch prípadoch treba vyčkať, a len ak odpovedný e-mail nepríde v čase dlhšom ako 60 min., je potrebné kontaktovať (telefonicky, alebo e-mailom) prevádzkovateľa webstránky.
  b) Odpovedný e-mail nebude doručený do riadnej pošty v schránke e-mailovej adresy zadanej žiadateľom v rámci on-line formulára, ale bude sa po doručení nachádzať v predfiltrovaných priečinkoch typu „spam“, alebo „reklama“, resp. iné – podľa poskytovateľa služby. Túto situáciu môže rovnako zapríčiniť vysoký počet registrujúcich sa žiadateľov, využívajúcich e-mail služby toho istého poskytovateľa, čo nie je možné ovplyvniť zo strany prevádzkovateľa webstránky. Dôrazne sa teda žiadateľom odporúča, aby si v časovom intervale podľa písm. a) (t.j. 60 min. od vykonania registrácie) kontrolovali všetky priečinky svojej e-mail schránky.
  c) Po doručení odpovedného e-mailu žiadatelia postupujú podľa inštrukcií, ktoré sú v ňom uvedené.

 

Dôležité termíny:

18.11.2019 - Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel.

16.12.2019 - Spustenie online elektronickej registrácie pre záujemcov o dotáciu. Pri registrácii bude žiadateľovi obratom na jeho e-mailovú adresu doručený pridelený jedinečný kód, pod ktorým bude ďalej evidovaný a zarezervuje sa výška požadovanej dotácie. Táto rezervácia je garantovaná až do ukončenia posudzovania žiadosti.

Žiadatelia o dotáciu budú následne postupne kontaktovaní e-mailom a získajú všetky podklady potrebné pre riadne podanie žiadosti. Viac o spôsobe vytvárania elektronických registrácií a rezervácii a o riadnom, oficiálnom predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie TU

UPOZORNENIE: Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická online registrácia možná iba v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00.

17. 12.2019 - Prvý možný termín, v ktorom je žiadateľ oprávnený riadne, oficiálne predložiť svoju skompletizovanú a úplnú žiadosť o poskytnutie dotácie - spôsobom podľa príslušných ustanovení Prílohy č. 3 Výzvy: Miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie dotácie. Celé znenie predmetnej prílohy TU

Podporu nákupu elektromobilov bude možné využiť do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov.

Základné informácie nájdete TU.

Celé znenie Výzvy si môžete prečítať TU.

Kategórie elektromobilov, na ktoré si môžete uplatnit dotáciu:

Vozidlá kategórie M1: motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodica.
Vozidlá kategórie N1: motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu s maximálnou prípustnou celkovou hmotnostou do 3 500 kg.

 

Výška poskytovanej dotácie:

Typ vozidla Dotácia
Batériové elektrické vozidlo M1 8 000 €
Plug-in hybridné vozidlo M1 5 000 €
Batériové elektrické vozidlo N1 8 000 €
Plug-in hybridné vozidlo N1 5 000 €

vozidlo
kategórie N1

 
 
 
 
 
 

vozidlo
kategórie M1